aktualizováno: 09.12.2019 17:18:59 

Vítejte na stránkách MO ČRS KrnovVážení kolegové,

dovolujeme si vás upozornit na nejdůležitější změny v rybářském řádu a v bližších podmínkách výkonu rybářského práva pro rok 2020.

 • nejmenší lovná míra lipana podhorního byla zvýšena na 35 cm
 • nejmenší lovná míra lína obecného byla zvýšena na 25 cm
 • lín obecný a parma obecná jsou nově zařazeny mezi ušlechtilé ryby. To znamená, že si rybář může tyto ryby ponechat maximálně 2 ks denně, 10 ks měsíčně a 40 ks ročně. Ponecháním si 2 ks těchto ryb končí denní lov. Při zapisování úlovků se postupuje stejně, jako např. u kapra, štiky, to znamená každá ryba na na jeden řádek.
 • denní úlovek ostroretky stěhovavé je omezen na 5 ks, týdenní na 15 ks
 • na všech revírech ÚS Ostrava byla zavedena k70. To znamená, že kapra měřícího 70 cm a více je rybář povinnen bez prodlení a s maximální šetrností vrátit zpět do revíru, kde byl uloven.
 • táboření a rozdělávání ohňů ve volné přírodě určuje platná legislativa. Je zakázáno provádění úprav břehů, jakékoliv zásahy do dřevnatého porostu. Lovící jsou povinni veškeré vlastní odpadky, obaly od potravin a nápojů, obaly od nástrah a návnad odnést od vody.
 • lovící jsou povinni respektovat pokyny a nařízení uvedené na www.rybsvaz-ms.cz a na informačních tabulích. Tyto lze ověřit na www.rybsvaz-ms.cz
 • lovící je povinnen mít v členském průkazu vylepenou vlastní fotografii.

 

Petrův zdar...
Hájení revírů z hospodářských důvodů !!!

Upozorňujeme naše členy na hájení revírů z hospodářských důvodů.

 

 

Od 12.10.2019 do 25.10.2019 včetně budou hájeny revíry:

 • 471 099 podrevír 1, nádrž Lichnov
 • 471 099 podrevír 2, nádrž Chomýž

(na těchto revírech bude opět povoleno lovit od soboty 26.10.2019)

 

 

Od 26.10.2019 do 8.11.2019 včetně budou hájeny revíry:

 • 471 100, nádrž Celňák
 • 471 107 podrevír 2, nádrž Horní Povelice
 • 471 107 podrevír 5, nádrž Damašek
 • 471 107 podrevír 4, nádrž Ostrá Hora
 • 471 119, nádrž Vrbina

(na těchto revírech bude opět povoleno lovit od soboty 9.11.2019)

 

 

Na revírech v období hájení platí úplný zákaz rybolovu! ! !

Petrův zdar ...

 Vážení kolegové,

během dnešního dne t.j. 21.8.2019 došlo k vysazení kaprů na naše revíry. Jedná se o vysazení nad rámec zarybňovacího plánu pro dotčené revíry.

Vysazené ryby byly pořízeny z finančních prostředků určených pro zarybnění Pochně.

Petrův zdar!
Nejdůležitější změny BPVRP pro Severní Moravu a Slezsko pro rok 2020

Jaké jsou nejdůležitější změny BPVRP pro příští rok ? Zeptali jsme se našeho hospodáře, Bc. Jana Hlouška.

Během posledních dvou měsíců výbor našeho územního svazu projednal a schválil Bližší podmínky výkonu rybářského práva (BPVRP) pro příští rok. Akceptoval tak nejen připomínky a návrhy z jednotlivých místních organizací, ale návrh BPVRP konzultoval i s některými členy rybářské stráže. Jaké změny tedy můžeme očekávat v příštím roce? Na to jsme se zeptali hospodáře našeho územního svazu Jana Hlouška.

O jaké hlavní změny se oproti stávajícím BPVRP jedná? 

Pokusím se odpovědět co nejstručněji. Nejprve popíšu změny v mimopstruhových revírech. Na těch od roku 2020 došlo k rozšíření spektra druhů v uvedených druzích ryb, které spadají do limitu 2 ks denně, 10 ks měsíčně, resp. 40 ks ročně – ponovu se bude jednat o druhy kapr, štika, candát, amur, bolen, sumec, lín a parma nebo jejich kombinace. Zároveň dojde ke změnám u nejmenších lovných mír štiky obecné (60 cm), candáta obecného (50 cm) a na pstruhových revírech u lipana podhorního (35 cm). Ruku v ruce se zvýšenou mírou štiky a candáta se při lovu na nástražní rybku smí použít pouze celá nástražní rybka, jejíž délka je minimálně 15 cm. Minimální délka všech druhů ryb, kromě těch, které mají podle vyhlášky č. 197/2004 Sb. určenu vyšší, se stanovuje na 15 cm. Toto ustanovení platí i pro přechovávané nástražní rybky. U mír ještě zůstaneme – od příštího roku bude na všech revírech našeho územního svazu platit K70, tedy horní míra kapra 70 cm. V praxi to bude znamenat, že kapr o délce 70 cm a více se musí bez prodlení a s maximální šetrností vrátit zpět do rybářského revíru, ve kterém byl uloven. V pstruhových revírech bude roční úlovek lososovitých ryb, lipana, kapra, amura, lína a parmy omezen na 80 kusů na roční povolenku. V tomto množství může být pouze 40 kusů uvedených druhů ryb (pstruh obecný, lipan podhorní, kapr obecný, amur bílý, lín obecný a parma nebo jejich kombinace). Mimoto, na všech revírech P i MP bude při lovu po setmění (což bude definováno jako 1 hodinu po západu slunce), povinné osvětlení místa lovu. K tomuto lze použít výhradně elektrické světlo. Dále na všech revírech platí zákaz provádění jakýchkoliv úprav břehů a zásahů do pobřežních porostů. A jako poslední bych ještě uvedl, že v příštím roce se ruší revíry s omezenou docházkou, s výjimkou revírů ve vlastnictví místních organizací. 

Co vás vedlo k tak poměrně razantním změnám?

Faktorů, které vedly ke schválení výše uvedených bodů, je více. Za prvé se domníváme, že velké většině našich členů jde především o lov zážitků, tudíž budou změny v bližších podmínkách vnímat více jako přínos pro rybáře a revíry a nebudou je chápat jako omezení. Od roku 2018, kdy došlo k radikální personální změně ve složení územního výboru, se snažíme chápat fungování svazu jako vysoká míra servisu + atraktivita revírů = spokojený rybář. Věříme, že změny od roku 2020 spolu s avizovaným rozšířením počtu revírů v režimu chyť a pusť zvýší atraktivitu našich revírů a budou odpovědí na revíry soukromé. 

Nemáte obavy z negativní reakce rybářské veřejnosti?

Střízlivě si uvědomuji, že se nejde zavděčit všem. Na druhou stranu, jak už bylo řečeno, volání rybářů, kteří chodí k vodě především pro zážitky, je čím dál hlasitější. Tito lidé chápou sportovní rybolov jako koníček, který tráví v přírodě, nemají problém s nepopulárními změnami jako například avizované zvýšení pořizovacích nákladů na povolenku a za své peníze chtějí dojít v průměru 30 x ročně k vodě s alespoň jakousi zárukou, že mají šanci na úlovek. Myslím si, že je potom na samotných rybářích, aby si mezi sebou u vody řekli, jestli jsou nové podmínky omezováním nebo naopak přidanou hodnotou našeho územního svazu a krokem správným směrem.

 

Zdroj: Zpravodaj VÚS ČRS pro Severní Moravu a Slezsko.

Zpravodaj ke stažení ve formátu pdf. zde:

 
Vážení kolegové,

z odkazu níže si můžete stáhnout usnesení z výroční členské schůze, která se

konala 30.3.2019.

Petrův zdar...

Usnesení členské schůze 2019
Vážení kolegové,

práce na Pochni stále pokračují. Téměř hotová je retenční nádrž, která bude sloužit k usazování bahna a nečistot před vtokem do Pochně.

Rekonstrukci má za sebou hráz, kde byl mimo jiné moderní metodou opraven odtok. Vyřešen už je také odvoz usazeniny ze dna Pochně. Zejména se podařilo dořešit uložení nánosu.

Nyní už se pouze čeká na rozbor vzorků usazenin. Jakmile množství škodlivin klesne pod nastavené hodnoty, začne se bagrovat. Přesné datum ale zatím nebylo stanoveno.

Jakmile se dozvíme něco nového, budeme vás zde informovat.

 

Petrův zdar...
Vážení kolegové,

v odkazu níže máte možnost stáhnout si ve formátu PDF změny v rybářském řádu

pro rok 2019.

 

Změny v rybářském řádu pro rok 2019 - PDF.

 

Petrův zdar...
Starší aktuality jsou pro zájemce ke shlédnutí v sekci " Archiv".
 

TOPlist
 Návštěvnost:   |   Mapa stránek